www.geodeti.eu geodeti.eu › Kolik nám zaplatíte
KOLIK NÁM ZAPLATÍTE

Ceny za naše geodetické služby jsou smluvní a jsou závislé na mnoha faktorech, které cenu ovlivňují. Přesnější cenu Vám rádi sdělíme na vyžádání – volejte, pište. Základ pro tvorbu cen je ceník vydaný Českým svazem geodetů a kartografů v roce 2007. Níže je výběr z ceníku geodetických prací. Ceny jsou uváděny v rozmezí od – do v Kč bez DPH 21%.

Ceníky
SOUKROMÉ OSOBY
Geodetické zaměření pozemku pro projekt – cena za pozemek do cca 1300 m2
Zaměření pozemku, grafické zpracování a předání protokolu 4900 – 8000
Geodetické vytyčení stavby, vytyčení rohů budoucího objektu – cena za 1 standardní objekt:
Vytyčení rohů objektu, zajištění na připravené lavičky a přenesení výšky 4900 – 8000
Zhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy – cena za 1 standardní objekt 5900 – 8000
Zhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku – cena za 1 standardní objekt 5900 – 8000
nahoru ^
STAVEBNÍ FIRMY
Vytyčení stavby, terénní úpravy – cena za 1 bod vytyčovaného objektu:
Vytyčení prostorové polohy povrchového objektu 300 – 2400
Podrobné vytyčení povrchového objektu 150 – 800
Kontrolní nebo ověřovací měření objektu nebo zaměření a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, terénní úpravy – cena za 1 bod zaměřeného objektu:
Měření a dokumentace povrchových objektů 300 – 1000
Měření a dokumentace podzemních objektů 600 – 2200
Zaměření a výpočet objemu (kubatury) hmot - cena za 100 m2 plochy půdorysu
Zaměření, výpočet a vyhotovení dokumentace 120 – 350
Cena v Kč pro 100 m inženýrské sítě
Měření a dokumentace trasy inženýrské sítě včetně polohopisu pruhu území 2100 – 4400
nahoru ^
INVESTOŘI, PROJEKTANTI A ARCHITEKTI
Geodetické zaměření a zhotovení tematické mapy velkého měřítka - Cena za 1 ha mapovaného území
Tematická mapa – polohopis a popis – zastavěné nebo zalesněné území 6000 – 22000
Tematická mapa – polohopis a popis – nezastavěné nebo nezalesněné území 2000 – 8800
Tematická mapa – polohopis, výškopis a popis zastavěné nebo zalesněné území 8000 – 34000
Tematická mapa – polohopis, výškopis a popis nezastavěné nebo nezalesněné 3000 – 17000
Vyhledání, zaměření a zobrazení inženýrské sítě - Cena za 100 m trasy inženýrské sítě
Obstarání podkladů u správce 70 – 200
Vyhledání trasy vedení detektorem 400 – 1200
Zaměření a zobrazení trasy vedení ve velkém měřítku 400 – 2200
Zaměření a zhotovení podélného nebo příčného profilu stavby nebo terénu - Cena za 100 m podélného nebo 10 až 30 m příčného profilu
Podélný profil 500 – 2000
Příčný profil 400 – 1600
Zaměření a výpočet objemu (kubatury) hmot - cena za 100 m2 plochy půdorysu
Zaměření, výpočet a vyhotovení dokumentace 120 – 350
Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu budovy - Cena za 1 m2 plochy půdorysu podlaží, řezů nebo fasády zaměřeného objektu
Zaměření a výkres půdorysu v měřítku 1:50 nebo 1:100 25 – 120
Zaměření a výkres svislého řezu v měřítku 1:50 nebo 1:100 15 – 40
Zaměření a výkres pohledu fasády v měřítku 1:50 nebo 1:100 10 – 170
Určení svislých posunů objektu - Cena za 1 bod určení svislého posunu
Měření, výpočty a dokumentace svislých posunů 90 – 440
nahoru ^
© 2010 GEODETI.EU | exogi:nos grafika & webdesign